Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.spmnich.edu.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 01.12.2019r.

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.04.2021r.

 

Dane teleadresowe placówki

 

Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu, ul. Kopernika 12, 43-520 Chybie

Telefon: 33/8561 047

E-mail: sp_mnich@chybie.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

* nie wszystkie zdjęcia (obrazy) dodane do treści strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią zdjęcia (obrazu),

* brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytelników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,

* filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i głuchych,

* zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

* nie ma możliwości powiększenia wielkości liter na stronie,

* strona nie posiada podwyższonego kontrastu.

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 14.04.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową im. Pawła Kojzara w Mnichu.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Adres poczty elektronicznej sp_mnich@chybie.pl

Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu 33/8561 047.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu, mieści się przy ulicy Kopernika 12, 43-520 Chybie. Do budynku szkoły prowadzi wejście główne znajdujące się od ulicy Kopernika i jest to wejście ogólnodostępne w godzinach pracy placówki.

  1. Budynek posiada również cztery wejścia, które w razie konieczności są użyte jako wyjścia ewakuacyjne. Dwa pierwsze wejścia znajdują się z prawej strony budynku, kolejne znajduje się z lewej strony budynku (od zaplecza woźnych), czwarte znajduje się również z lewej strony budynku (od strony szatni sali gimnastycznej).
  2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  3. Budynek nie posiada wind.
  4. Budynek posiada schody prowadzące od wejścia głównego na 1 piętro. Schody znajdują się również w innych częściach korytarza prowadzące na 1 i 2 piętro budynku.
  5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  6. Od ulicy Krótkiej znajduje się parking dla samochodów osobowych z wyznaczonym jednym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.
  7. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Strona internetowa jest responsywna, ale nie posiada aplikacji mobilnej.