Dokumenty

Druki do pobrania

Regulamin szafek  (tutaj)

Regulamin przyznawania stypendium (tutaj)

Zgłoszenie szkody (tutaj)

Informacje o ubezpieczeniu (tutaj)

Ogólne warunki ubezpieczenia NW (tutaj)

RODO Compensa (tutaj).

Bezpieczne dziecko w sieci (tutaj)

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii (tutaj)

Nowy regulamin świetlicy szkolnej (tutaj)

Nowy regulamin biblioteki (tutaj)

Nowy regulamin stołówki szkolnej (tutaj)

Regulamin wolontariatu (tutaj)

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego (tutaj)

Klauzula informacyjna (RODO) (tutaj)

Statut Szkoły Podstawowej w Mnichu (tutaj)

Program profilaktyczno – wychowawczy na rok szkolny 2021 2022 (tutaj)

Plan pracy szkoły Szkoły Podstawowej w Mnichu (tutaj)

Szkolny zestaw programów nauczania 

Procedury dotyczące zasad odbierania dzieci ze szkoły (tutaj)

Szkolny zestaw podręczników:
Klasa1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6 
Klaa 7 
Klasa 8

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (z obwodu) (tutaj)

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (spoza obwodu) (tutaj)

Zgłoszenie szkody (tutaj)

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (tutaj)

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej (tutaj)

Rozliczenie nadgodzin nauczycieli (tutaj)

Rozliczenie nadgodzin nauczyciela wspomagającego (tutaj)

Wniosek o odroczenie dziecka (tutaj)

Wniosek o zwolnienie z wychowania fizycznego (tutaj)

Wniosek o wydanie opinii o uczniu (tutaj)

 Oświadczenie o samodzielnym powrocie ze szkoły (tutaj)

Oświadczenie o odbieraniu dziecka ze szkoły (tutaj)

Upoważnienie do odbioru dziecka (tutaj)

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (tutaj)

Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku (tutaj)

Wniosek o przyznanie świadczenia finansowego (tutaj)

Wniosek o przyznanie  bezzwrotnej  pomocy finansowej – zapomogi  losowej (tutaj)

Wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej ze względu na  długotrwałą chorobę pracownika lub chorobą członka rodziny (tutaj)

Podanie pracownika o przyznanie pożyczki z ZFŚS (tutaj)

Umowa w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń  socjalnych (tutaj)