Paweł Kojzar (1883-1961)

Przyszło mu żyć i pracować w najtrudniejszych, przełomowych czasach w historii Polski, Śląska i wreszcie Mnicha – wsi, której poświęcił większość swojego życia. Był inicjatorem stworzenia podstawowych zrębów organizacyjnych społeczności Mnicha. Współtworzył wiele miejscowych, społecznych działań, a następnie pełnił pieczę nad ich przebiegiem. Szczególnym i najważniejszym rozdziałem jego życia była jednak działalność oświatowa. Dom Pawła Kojzara stoi do dzisiaj w sercu wsi. Paweł Kojzar urodził się w Zbytkowie 4 czerwca 1883 roku. Był synem Pawła i Zuzanny z domu Brandys. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Strumieniu i czterech klas Gimnazjum w Cieszynie zdobył polskie wykształcenie w seminarium nauczycielskim w Krakowie. Początkowo pracował w polskich szkołach na Zaolziu. Ze sprawozdania z działalności Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego z 1908 roku wynika, iż Paweł Kojzar był sekretarzem Kołą Macierzy Szkolnej w Rychwałdzie, gdzie w owym czasie pracował. Jego losy miały jednak na stałe związać się z Mnichem. W 1913 roku wygrał konkurs na stanowisko kierownika mniskiej szkoły. Udało mu się wywalczyć wprowadzenie języka polskiego, jako języka wykładowego. Była to wówczas jedyna szkoła w Żabim Kraju, w której uczono w języku ojczystym